Survey ทำหน้าทีอะไรบ้าง

924 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Survey ทำหน้าทีอะไรบ้าง
 

Survey for Data Collection

"Survey" หมายถึงการสำรวจหาข้อมูลหรือสะท้อนความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายในเรื่องที่ต้องการศึกษาหรือวิเคราะห์ โดยเป้าหมายของ Survey คือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งการสำรวจสามารถทำหน้าที่ต่อไปนี้

 •    การเก็บข้อมูล: Survey ช่วยในการเก็บข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มประชาชนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ความพึงพอใจในการบริการ นิยมของผู้คน เป็นต้น

 •    การวิเคราะห์และวิจัย: ข้อมูลที่สำรวจได้สะท้อนความคิดเห็นและแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยในการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ความพอใจของลูกค้า การวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์ในตลาด เป็นต้น

 •    การวางแผนและการตัดสินใจ: ข้อมูลที่ได้จาก Survey ช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถวางแผนและตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงการบริการในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

 •    การวัดประสิทธิภาพและการปรับปรุง: Survey ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การวัดประสิทธิภาพของโครงการ การวัดความพอใจของลูกค้าหลังจากใช้สินค้าหรือบริการ การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร เป็นต้น


การสำรวจสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น สำรวจออนไลน์ผ่านแบบสอบถาม (online survey), สำรวจโทรศัพท์ (telephone survey), สำรวจโดยการสัมภาษณ์โดยตรง (in-person interview), หรือสำรวจโดยใช้เครื่องมือเพื่อตรวจวัดต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ตรวจวัดฟิสิกส์ เป็นต้น การเลือกใช้วิธีการสำรวจขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ปริมาณข้อมูล และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสำรวจเมื่อมีการดำเนินการทำ Survey ควรคำนึงถึงขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ผลสำรวจมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ ดังนี้

 •    กำหนดวัตถุประสงค์: ก่อนเริ่มดำเนินการทำ Survey ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการสำรวจให้ชัดเจน ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการรับข้อมูลหรือสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในภายหลัง

 •    การออกแบบแบบสอบถาม (Questionnaire): ออกแบบแบบสอบถามให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ Survey ควรระบุคำถามให้ชัดเจน และทำให้ผู้ตอบเข้าใจง่าย ในกรณีที่ใช้แบบสอบถามออนไลน์ควรทดสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของคำถามก่อนใช้จริง

 •    เลือกกลุ่มประชาชนเป้าหมาย: กำหนดกลุ่มประชาชนที่ต้องการสำรวจให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ควรเลือกกลุ่มประชาชนที่สัมพันธ์กับเรื่องที่สนใจและมีความสนใจในการตอบคำถาม การเลือกกลุ่มประชาชนที่เหมาะสมจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 •    วิธีการเก็บข้อมูล: ควรเลือกวิธีการสำรวจที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย และมีความสะดวกในการเก็บข้อมูล วิธีการสำรวจอาจเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สอบถามโดยโทรศัพท์ หรือสำรวจโดยตรง ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการและเป้าหมาย

 •    การวิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อได้รับข้อมูลจาก Survey จะต้องทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลสำรวจ ในกระบวนการวิเคราะห์ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อเปิดเผยความสัมพันธ์และข้อความที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

 •    ความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรม: การทำ Survey ควรให้ความสำคัญในเรื่องของความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมในกระบวนการสำรวจ ควรรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบคำถาม และไม่มีการบังคับให้ตอบคำถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัย

การทำ Survey เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนต่างๆ สำหรับกิจกรรมที่ต้องการใช้ Survey ควรให้ความสำคัญในการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ผลสำรวจมีความเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้งาน

 

 

เมื่อได้รับผลสำรวจแล้ว การนำข้อมูลไปใช้จำเป็นต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนดังนี้


 •    การสรุปผล: นำข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ อาจใช้กราฟและแผนภูมิต่างๆ เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูลให้ชัดเจน

 •    การตีความผล: การตีความผลสำคัญในการเปิดเผยความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจความหมายและสร้างความรู้ที่มีคุณภาพ

 •    การวิเคราะห์แนวโน้ม: ดูและวิเคราะห์แนวโน้มหรือลักษณะที่น่าสนใจในข้อมูล เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การกระจายของความถี่ และสถิติอื่นๆ

 •    การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ โดยเช็คสอบกับข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ หรือตรวจสอบข้อมูลระหว่างตัวแปรในกรณีที่มีหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน

 •    การนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ: ข้อมูลที่ได้รับจาก Survey ต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนต่างๆ อย่างมีระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ

 •    การรายงานผล: นำผลสำรวจมารายงานเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนหรือมีอำนาจในการตัดสินใจทราบข้อมูลสำคัญ การรายงานควรเป็นอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

 •    การประเมินและพัฒนา: ทำการประเมินความสำเร็จของการทำ Survey เพื่อหาวิธีที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้การทำ Survey ในครั้งต่อไปเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

ถ้าสนใจ บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ งาน call center ติดต่อ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด

เราเป็นผู้ให้บริการ Outsource Contact Center ครบวงจร ทั้งรับสายเข้า และโทรออก พร้อมทั้งแนะนำการตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ ให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากลอีกทั้งยังมีคลังfulfillment ครบวงจรให้บริการเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่และธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าและจัดจำหน่ายสินค้า ภายในและต่างประเทศ

หากคุณอยากรู้ธุรกิจไหนที่เหมาะกับ call center สามรถตามมาที่ลิ้งนี้ได้เลยนะครับ คลิก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้